عنوان : انبارداری میوه و سبزیجات (انبار کم‌فشار، پرفشار و با اتمسفر کنترل شده)

مجید عزیزی ارانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۷
ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات و توسعه سازمان اتکا
چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون جمعیت، امروزه تأمین نیاز غذایی بشر بیش از پیش از اهمیت برخوردار است. تأمین مواد غذایی در جامعه رو به رشد از طرق مختلف شامل؛ افزایش سطح زیر کشت و افزایش راندمان تولید، روش های به نژادی و عملیات به زراعی میسر است که دستیابی به دانش جدید کشاورزی و استفاده بهینه از نهاده های تولید را اجتناب ناپذیر می نماید. از طرفی، تنوع آب و هوایی و وجود فصول مختلف در کشور عزیزمان ایران،‏ بستر مناسبی را برای کشاورزی پایدار فرآهم نموده که بالتبع، نیاز به کنترل فرآیند پس از برداشت محصولات را نیز در پی دارد. در این جهت، یکی از راه های تأمین غذا که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، کاهش ضایعات محصولات تولیدی بخش کشاورزی خصوصاً محصولات باغبانی است که به عنوان \"برداشت مخفی\" معروف است. محصولات باغبانی به خاطر داشتن رطوبت بالا، تنفس و تولید اتیلن زیاد دارای ضایعات پس از برداشت بالایی هستند. این ضایعات گاهی در کشورهای جهان سوم به بیش از 65 درصد می رسد که می تواند بخش مهمی از نیاز غذایی را تشکیل دهد. عوامل متعددی به خصوص از حیث انبارداری در کاهش این ضایعات نقش دارند که بشر می تواند با کنترل دقیق شرایط انبار (دما، رطوبت، غلظت ترکیبات گازی و ...) آن ها را تحت تأثیر قرار داده و به حداقل برساند. از طرف دیگر بحث تهدید امنیت غذایی و خودکفایی در تأمین مواد غذایی آحاد جامعه از اهمیت بسیار زیادی در زمان حاضر برخوردار است. لذا دستیابی به اطلاعات فنی جدید در این زمینه شامل؛ جنبه های مختلف تولید تا مراحل پس از برداشت، خصوصاً انبارداری این محصولات از اولویت های اساسی صاحبان صنایع در بخش کشاورزی به حساب می آید. جهت نیل به این هدف تراز اول در راستای امنیت غذایی کشور، استفاده از تکنیک‌های علمی مؤثر و کارآمد در انبارداری محصولات باغبانی و برنامه‌ریزی مؤثر جهت کاهش ضایعات این گروه از محصولات مهم کشاورزی ضرورت تام دارد. کتاب حاضر با معرفی انواع انبارها شامل انبار کم فشار، انبار پرفشار و انبارهای با اتمسفر کنترل شده راهکارهای مؤثر در جهت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی را به منظور حفظ امنیت غذایی بیان کرده و دست‌آوردهای فنی نوین در زمینه تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی را ارائه می‌نماید.

کلمات کلیدی:
میوه، انبارداری، پس از برداشت, میوه, انبارداری, پس از برداشت