عنوان : انعطاف و قدرت عضله سوئز

احمد ابراهیمی عطری (نویسنده اصلی), مائده تقی زاده کرمان (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۷
ناشر: خاطره
چکیده:

نقش عضله سوئزدر وضعیت پاسچر ، درد ران و زانو ، تحرک پذیری و ناهنجاریهای اسکلتی عضلانی ، کاهش آسیب و کاهش درد و افزایش کارایی در فعالیتهای حرکتی و ورزشی

کلمات کلیدی:
انعطاف - قدرت - عضله سوئز, انعطاف - قدرت - عضله سوئز