عنوان : نقد آراء خاورشناسان با تکیه بر علوم قرآنی

طاهره رحیم پور ازغدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۵
ناشر: انتشارات 110
چکیده:

قرآن -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها

کلمات کلیدی:
قرآن -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها, قرآن -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها