عنوان : پایش تغذیه در ورزش

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), حسین قاسمی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۷
ناشر: انتشارات سخن گو
چکیده:

پایش تغذیه در ورزش

کلمات کلیدی:
پایش ،تغذیه ، ورزش, پایش , تغذیه , ورزش