عنوان : چندشکلی های تک نوکلئوتیدی (SNPs) در ژنوم

محمدرضا نصیری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۶
چکیده:

چندشکلی های تک نوکلئوتیدی رایج ترین حالت تنوع ژنتیکی هستند و بیش از 90 درصد تنوع ژنتیکی را پوشش می دهند.

کلمات کلیدی:
چندشکلی های تک نوکلئوتیدی، جهش، ژنتیک, چندشکلی های تک نوکلئوتیدی, جهش, ژنتیک