عنوان : کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهری و روستایی

علی اکبر عنابستانی (نویسنده اصلی), مهدی جوانشیری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۷
ناشر: نشر انتخاب
چکیده:

با توجه به این‌که در حوزه تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره کلاسیک آثار بیشتری منتشر شده است اما در زمینة کاربرد روش‌های تصممیم‌گیری چند معیارة فازی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهری و روستایی به صورت جامع و در برگیرندة اکثر روش‌های تصمیم‌گیری فازی آثار کمتری منتشرشده است. بنابراین نگارندگان در این کتاب برآنند تا در مرحله‌ی اول با استفاده از منابع داخلی و خارجی، مفاهیم پایه فازی، منطق فازی، اعداد فازی و غیره و بنیان‌های نظری آن را موردبررسی قرار داده و سپس به معرفی مثال‌های کاربردی‌ آن را در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهری و روستای بر اساس مطالعات موجود، موردبررسی قرار دهند. بنابراین نوشتار حاضر می‌تواند بسیاری از انتظارات دانشجویان رشته‌‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، شهرسازی، برنامه‌ریزی روستایی و غیره را در مقاطع مختلف تحصیلی برآورده نماید و در کنار آن پژوهشگران و افرادی که با سازمان‌های متولی امور برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در سطح کشور همکاری می‌نمایند، نیز به فراخور زمینة کاری خواهند توانست نیازهای خود را مرتفع نمایند.نسخة فعلی کتاب مشتمل بر یازده فصل است که در فصل اول به مبحث مفاهیم پایه فازی پرداخته می‌شود و از فصل دوم تا یازدهم به بعد به ترتیب به کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره شامل دلفی فازی، تاپسیس فازی، ویکور فازی، الکتره فازی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، دیمتل فازی، فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی، پرومته فازی، سوات فازی و تحلیل رتبه رابطة خاکستری فازی پرداخته می‌شود.

کلمات کلیدی:
تصمیم گیری- برنامه‌ریزی- منطقه - ایران, تصمیم گیری- برنامه‌ریزی- منطقه - ایران