عنوان : متابولیتهای کاربردی قارچها (ساختار شیمیایی بیوسنتز و ژنتیک مولکولی)

پریسا طاهری (نویسنده اصلی), زهره نسیمی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۷
چکیده:

قارچها گروه وسیعی از ...

کلمات کلیدی:
متابولیتهای ثانویه- قارچ- شناسایی- صنعت- کشاورزی- پزشکی, متابولیتهای ثانویه- قارچ- شناسایی- صنعت- کشاورزی- پزشکی