عنوان : بیماریهای غلات دانه ریز

پریسا طاهری (نویسنده اصلی), نیما خالدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۷
ناشر: دانشگاه شهید مدنی تبریز
چکیده:

بیماریهای گیاهی از مهمترین عوامل کاهش دهنده کیفیت و کمیت غلات ....

کلمات کلیدی:
غلات- گندم- جو- یولاف- چاودار- بیماری- کنترل, غلات- گندم- جو- یولاف- چاودار- بیماری- کنترل