عنوان : امکان سنجی تعیین خوانایی مفهوم پایه با هدف بهبود بازیابی اطلاعات در حوزه های تخصصی در زبان فارسی: مو

شعله ارسطوپور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۱
ناشر: تخت جمشید
چکیده:

--------

کلمات کلیدی:
----------, ----------