عنوان : دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری.

شعله ارسطوپور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۴
ناشر: نامه پارسی
چکیده:

------

کلمات کلیدی:
-------, -------