عنوان : تحلیل محتوای نشریات حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی منتشر شده در سطح ایران در سال ها 1390 – 1380

شعله ارسطوپور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۴
ناشر: نامه پارسی
چکیده:

------

کلمات کلیدی:
-------, -------