عنوان : معماری اطلاعات: راهنمای فرایند طراحی وب

شعله ارسطوپور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۷
ناشر: دانشگاه کردستان
چکیده:

------

کلمات کلیدی:
معماری اطلاعات،طراحی وب, معماری اطلاعات, طراحی وب