عنوان : تاریخ الادب العربی فی العصر العباسی(2) (334-656)

مرضیه آباد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۵
ناشر: انتشارات سمت
چکیده:

این کتاب به بررسی تاریخ الادب العربی فی العصر العباسی(2) (334-656) می پردازد

کلمات کلیدی:
تاریخ الادب العربی- فی العصر العباسی(2) -(334-656), تاریخ الادب العربی- فی العصر العباسی(2) -(334-656)