عنوان : مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی

محمد امینی (نویسنده اصلی), ابوالقاسم بزرگ نیا (نویسنده اصلی), بهرام صادق پور گیلده (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۶
چکیده:

متغیر تصادفی، تابع احتمال، فرایندهای تصادفی

کلمات کلیدی:
متغیر تصادفی، تابع احتمال، فرایندهای تصادفی, متغیر تصادفی, تابع احتمال, فرایندهای تصادفی