عنوان : روش‌های پیشرفته آماری و مدل‌های خطی در علوم دامی (با استفاده از نرم‌افزار R)

مهدی جباری نوقابی (نویسنده اصلی), خدیجه نصیری(نویسنده اصلی) , مرتضی بیطرف ثانی(نویسنده اصلی) , زهرا رودباری(نویسنده اصلی) , مهدی خجسته کی(نویسنده اصلی) , بهرام صادق پور گیلده (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۵
چکیده:

مدلهای خطی، نرم افزار R

کلمات کلیدی:
مدلهای خطی، نرم افزار R, مدلهای خطی, نرم افزار R