عنوان : تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS و AMOS

بهرام صادق پور گیلده (نویسنده اصلی), وهاب مرادی نفت چالی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: سوم
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۷
ناشر: دانشگاه مازندران
چکیده:

آزمون فرضیه، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون،

کلمات کلیدی:
آزمون فرضیه، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون، SPSS ، AMOS, آزمون فرضیه, تحلیل واریانس, تحلیل رگرسیون, SPSS , AMOS