عنوان : کنترل کیفیت آماری در 7.0 STATISTICA RELEASE

بهرام صادق پور گیلده (نویسنده اصلی), وهاب مرادی نفت چالی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۶
ناشر: بعثت
چکیده:

نرم افزار Statistica، نمودارهای کنترل، شاخص های کارایی و ...

کلمات کلیدی:
نرم افزار Statistica، نمودارهای کنترل، شاخص های کارایی و ..., نرم افزار Statistica, نمودارهای کنترل, شاخص های کارایی و ...