عنوان : تحلیل پیشرفته آماری با نرم افزار 7.0 Statistica Release

بهرام صادق پور گیلده (نویسنده اصلی), وهاب مرادی نفت چالی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه مازندران
چکیده:

در فصل نخست کتاب، نرم افزار تحلیل‌گر کاربردی معرفی شده است: در فصل دوم، کاربر با مطالب مورد نیاز در مرحله‌ی \"پیش ـ تحلیل\" شامل فراهم ساختن داده‌ها در محیط تحلیل‌گر کاربردی آشنا می‌گردد. فصل سوم مربوط به نحوه‌ی مدیریت نتایج در این نرم‌افزار است. در فصل چهارم نحوه‌ی دسترسی به تنظیمات نمایشی محیط تحلیل‌گر معرفی شده است. در فصل‌های پنج الی پانزده خواننده با قابلیت‌های این نرم‌افزار در انجام تحلیل‌های آماری آشنا می‌شود. این تحلیل‌ها موضوعاتی چون رسم نمودارهای آماری و تهیه گزارش‌های آماری تا تحلیل‌های پیشرفته‌ای مانند بر ارزش رگرسیون لجستیک و مدل‌های آمیخته را شامل می‌گردد

کلمات کلیدی:
رگرسیون، تحلیل عاملی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و ..., رگرسیون, تحلیل عاملی, تحلیل ممیزی, تحلیل خوشه ای و ...