عنوان : Exercise Biochemical

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۷
چکیده:

بررسی واکنشهای بیوشیمیایی بدن و اندامها و بافتهای آن در برابر پروتکل های مختلف تمرینی

کلمات کلیدی:
بیوشیمی-ورزش, بیوشیمی-ورزش