عنوان : تقویم قدس رضوی

محمدرضا جواهری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۸
ناشر: بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
چکیده:

احادیث تقویم آستان قدس

کلمات کلیدی:
تقویم حدیث سیاسی, تقویم حدیث سیاسی