عنوان : روی ریل خدمت: تاریخ شفاهی خط یک قطار شهری مشهد

سیدجلال رجائی (نویسنده اصلی), غلامحسین نوعی (نویسنده اصلی), سید علی مزینانی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۶
ناشر: کتاب شفا
چکیده:

در این پژوهش با روش تاریخ شفاهی و مراجعه با اسناد و مدارک نحوه شکل گیری، ایده و اجرا تا بهره برداری خط یک قطار شهری مشهد با گفتگو با عوامل موثر پروژه مستندنگاری شده.

کلمات کلیدی:
خط یک قطار شهری مشهد.تاریخ شفاهی, خط یک قطار شهری مشهد.تاریخ شفاهی