عنوان : درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی با تاکید بر مرزهای شرقی

سیدهادی زرقانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۸
ناشر: لنتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران
چکیده:

این اثر بر مبنای پاردایم«امنیت پایدار» و با تاکید بر مرزهای شرقی ایران، به بررسی و تحلیل بستر ها و عوامل موثر بر استقرار امنیت در مرز و مناطق مرزی پرداخته است.بدین ترتیب، به جز فصل یک، که به بررسی و تبیین برخی مفاهیم و اصطلاحات پرداخته شده است، در قالب فصول هفتگانه بعدی، مهمترین عوامل و زمینه های موثر بر استقرار امنیت در مرز و مناطق مرزی شامل: راهبرد و سیاست حکومت ها در مدیریت وکنترل مرز، اقتصاد مرزنشینان، ویژگیهای اجتماعی – فرهنگی مرزنشینان، ویژگی های طبیعی مرز و منطقه مرزی،نوع و سطح روابط دو کشور همسایه،وضعیت ثبات و امنیت در کشور همسایه و در نهایت حضور قدرت های فرامنطقه ای در کشور همسایه؛ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

کلمات کلیدی:
امنیت پایدار. مرز . تهدید . ایران ., امنیت پایدار. مرز . تهدید . ایران .