عنوان : دایره المعارف علوم جنایی؛ کتاب چهارم : علوم جنایی تجربی

سید مهدی سیدزاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۸
ناشر: نشر میزان
چکیده:

یک مقاله کامل در دایره المعارف علوم جنایی با عنوان بایسته های پیمایش بزه دیده شناسی

کلمات کلیدی:
پیمایش بزه دیده شناسی، جرم، آمار جنایی, پیمایش بزه دیده شناسی, جرم, آمار جنایی