عنوان : دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم (جلد اول)

سید مهدی سیدزاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۳
ناشر: نشر میزان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا
چکیده:

دانشامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم دارای مدخل های متعدد در خصوص موضوعات مرتبط

کلمات کلیدی:
بزه دیده شناسی، جرم، پیشگیری از جرم, بزه دیده شناسی, جرم, پیشگیری از جرم