عنوان : پایش فضای فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (1395)

حسین اکبری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۸
ناشر: پژوهشکده مطالهات فرهنگی و اجتماعی با همکاری دانشگا
چکیده:

کتاب پایش فضای فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد حاصل اجرای موج اول طرح پایش دانشگاه فردوسی مشهد است که در سال تحصیلی 95-1394 اجرا گردید. این طرح به بررسی مهمترین ویژگی ها و مختصا فرهنگی . اجتماعی دانشجویان می پردازد. داده های کتاب با استفاده از پیمایشو با مشارکت 4172 دانشجو انجام شده است. کتاب در 10 بخش به بررسی نگرشها و رفتارهای دانشجویان پرداخته است.

کلمات کلیدی:
دانشجویان، فضای فرهنگی- اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، نگرش ها و رفتارها, دانشجویان, فضای فرهنگی- اجتماعی, دانشگاه فردوسی مشهد, نگرش ها و رفتارها