عنوان : حرکت شناسی ورزشی کاربردی

فاطمه علیرضائی نقندر (نویسنده اصلی), زینت زرندی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۸
ناشر: انتشارات علوم پایه
چکیده:

در این کتاب ضمن اشاره به مبانی حرکت انسان، حرکت شناسی هر مفصل به تفکیک و به لحاظ عملکردی مورد بحث قرار می گیرد

کلمات کلیدی:
حرکت شناسی، مفصل، عضلات, حرکت شناسی, مفصل, عضلات