عنوان : نقش آهن در بیمارگرهای گیاهی

سعید طریقی (نویسنده اصلی), عباداله عبادی (نویسنده اصلی), مجتبی دهقان نیری (نویسنده اصلی), منصور مشرقی (ویراستار علمی), هانیه اسدپور فعال مشهد (ویراستار ادبی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۸
چکیده:

آهن پس از اکسیژن، سیلیسیم و آلومینیوم چهارمین عنصر فراوان در پوست ة زم ین است که ب یش از 7 درصد کل تود ة پوسته را تشک یل م یدهد . آهن عنصر ی است که برا ی تقریبا هر سلول زنده، در ،DNA میکروب ها، گیاهان و حیوانات ضروری است و در فرایندهای حیاتی مانند فتوسنتز، تنفس، سنتز تثبیت نیتروژن، پروتئینهای حاوی آهن و فرایندهای متعدد دیگر حضور دارد. فراوانی آن در عرصة حیات موجب شده است تا به عنوان کاتالیزور در واکنشهای اساسی بیوشیمیایی تولیدکنندة انرژی به کار گرفته شود. پروتئینهایی که آهن را به عنوان یک کوفاکتور فلزی استفاده میکنند، تنوع زیادی دارند. آنزیمهای حاوی آهن نقش مهمی در مکانیسمهای بیوشیمیایی اساسی ایفا میکنند. ارگانیسمهای زنده در مواجهه با فقدان آهنِ در دسترس، مکانیسمهای سازگاری برای به دست آوردن این فلز از محیط زیست خود ایجاد کردهاند. سیستمهای جذب با میل ترکیبی بالا مانند آهن فری ک با پروتئینهای انتقال دهنده در قارچها و گیاهان، مهرهداران و برخی ب یمهره ها، بیشتر کرم ها و حشرات، سیدروفور در میکروارگانسیمها و گیاهان و سیستم های دیگری را توسعه دادهاند. تعاملات جالب توجه در دسترسی به آهن و سمیت برای بیمارگر گیاهی و همزیستهای ریزوبیومی در سالهای اخیر بررسی شده است. استراتژی جلوگیری از دسترسی به آهن به عنوان یکی از مکانیسم های ضدمیکروبی میزبان در موجودات مختلف شناخته شده است. این مکانیسم به عنوان ی ک بخش از س یستم ایمنی ذاتی مهرهداران درنظر گرفته شده است. اطلاع از استراتژیهای جذب آهن و کنترل هومئوستاز ی آهن در میکروارگانیسمهای مرتبط با گیاهان به طور قابل توجهی در سالهای اخی ر پیشرفت کرده است . همچنین به مکانیسمهای مولکولی به کاررفته توسط گیاهان برای مقابله با کمبود آهن توجه ز ی ادی شده است. این مطالعات چشم اندازهایی را برای درک بیشتر اثرات آهن در برهم کنش آهن - میکروب ایجاد کرده است. کتاب نقش آهن در بیمارگرهای گیاه یمشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول، نقش و اهمیت آهن در سیستم های زیستی به طور مفصل، ساده و قابل درک ارائه شده است . در فصل دوم، نحو ة جذب آهن توسط بیمارگرها شامل سیستم های جذب آهن مختص بیمارگرها، سیستم جذب آهن هم ، سیستم جذب 10 نقش آهن در بیمارگرهای گیاهی آهنِ فروس، سیستم جذب سیتراتِ فریک، سیستم جذب آهن لاکتوفرین/ترنسفررین، پروتئینهفی متصف شونده به آهنِ فریک، سیستم جذب آهنِ سیدروفور، مکینیسم فعیلیف سفیدروفورهی درگیفر در بیمفیر زایف ، جنبفههی اکولوژیفک سفیدروفورهی، سفیاتیر و نحفوۀ بیوسفنت سفیدروفورهی و نحفوۀ تنظفیم تولیفد سیدروفور بحث شده اس . در فصف سفو بفه طبقفهبنفد سفیدروفورهی، تیریخچفۀ کشف سفیدروفورهی، مشخصیت شیمییی سیدروفورهی، بررس اصوصییت سفیدروفورهی گیفیه ، سفیدروفورهی بیکتریفیی ، سیدروفورهی قیرچ بهطور کیم و بی تکیه بر مبیرزه بی بیمیر هی گییه پردااته شفده اسف . در فصف چهیر به نقش آهن در تعیملات گییه و بیمیرگرهفی مهفم گیفیه و سیدروفورهییشفی بهصفورت مر صف پردااته شده اس . همچنین نقش آهن در حسیسی یی مقیوم می بی گییه بررس شده اسف . درفصف پنجم برا تکنیکهی متداول و پیشرفته در مطیلعۀ آهن در سیستمهی زیست آورده شده اسف . جهف درک بهتر و روشنتر مطیلب این کتیب، تصیویر متعدد رنگف و سفییه و سفرید و همچنفین جفداول متعفدد آورده شده اس . در تألی این کتیب، از منیبع متعدد افیرج و منفیبع موجفود داالف و چنفدین سفیل تجفیرب یملف ، آموزش و تحقیقیت نویسندگی استریده شده اس . همچنین سع شفده اسف تفی بفی گفردآور اطلایفیت موجود قیب دسترس درمورد نقش آهن در تعفیملات گیفیه و بیمیرگرهفی مهفم گیفیه زمینفۀ تحقیقهفی پییها برا محققی و دانشجویی کشور در رشتههی مختل یلو مثف بیمفیر شنیسف گیفیه ، بفیکتر شنیس ، قیرچشنیس ، زیس شنیس ، ایکشنیس و ژنتیک فراهم آید. امید داریم که پیشنهیدهی ارزشمند اوانندگی ی ی به نویسندگی موجب ارتقی این کتیب در چیپهی بعد اواهد شد.

کلمات کلیدی:
گیاهان- میکربها- آهن, گیاهان- میکربها- آهن