عنوان : آنالیز حقیقی با مقدمه ای بر موجک و کاربردهای آن

محمد جانفدا (نویسنده اصلی), علی اکبر غارفی جمال(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۴
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده:

کتاب مفاهیم مقدماتی آنالیز حقیقی در دستگاه اعداد حقیقی و آنالیز فوریه ی مورد نیاز را برای بررسی موجک ها و پالایه ها ارایه می دهد

کلمات کلیدی:
فضای اندازه، آنالیز فوریه، موجک، پالایه, فضای اندازه, آنالیز فوریه, موجک, پالایه