عنوان : پرورش گوسفند و بز

رضا ولی زاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۷
چکیده:

اهمیت پرورش گوسفند و بز انواع نژادهای این دامها روشهای نگهداری و تغذیه آنها نوع تولیدات و اهمیت غذایی آنها مورد توجه قرار گرفته است مدیریت دامها با توجه به شرایط اقلیمی در شرایط ایران ذکر گردیده است.

کلمات کلیدی:
گوسفند بز نژادها تغذیه جایگاه تولید مثل, گوسفند بز نژادها تغذیه جایگاه تولید مثل