عنوان : اصول مراقبت های پزشکی در تمرینات ورزشی

عبدالرحمان مهدی پور(نویسنده اصلی) , محسن قنبرزاده(نویسنده اصلی) , طاهره ازمشا(نویسنده اصلی) , فرزانه لسانی جویباری(نویسنده اصلی) , روح ا... فاطمی(نویسنده اصلی) , احمد ابراهیمی عطری (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۸۱
چکیده:

رعایت اصول پزشکی ورزشی در تمرینات ورزشی

کلمات کلیدی:
مراقبت های پزشکی-تمرینات ورزشی, مراقبت های پزشکی-تمرینات ورزشی