عنوان : مقاومت مصالح (جلد دوم)

محمود شریعتی (نویسنده اصلی), محمد جواد مغربی (نویسنده اصلی), مسعود مهدی زاده رخی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۸
چکیده:

دراین جلد از کتاب، تبدیل تنش، تبدیل کرنش، طراحی تیرها و محورها، معیارهای تسلیم، محاسبه خیز تیرها و محورها، کمانش ستون ها و روش های انرژی مورد بررسی و آموزش قرار گفته است.

کلمات کلیدی:
تنش، کرنش، تبدیل تنش، تبدیل کرنش، خیز تیرها و محورها، معیارهای تسلیم، کمانش ستون ها، روش های انرژی، طراحی محورها, تنش, کرنش, تبدیل تنش, تبدیل کرنش, خیز تیرها و محورها, معیارهای تسلیم, کمانش ستون ها, روش های انرژی, طراحی محورها