عنوان : روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی

هادی هراتی (نویسنده اصلی), اعظم صنعت جو (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸
ناشر: سازمان سمت
چکیده:

حجم عظیم اطلاعاتِ به سرعت منتشرشده در قالب محمل های اطلاعاتی متنوع و دسترس پذیر به شیوه های گوناگون، مستلزم بهره گیری از اصول و استفاده از شیوه های سازماندهی ای است که در راستای تسهیل بازیابی اطلاعات پاسخگوی تغییرات محیط اطلاعاتی کنونی باشد. از همین رو در کتاب حاضر، سعی شده است که به منظور فراهم آوردن منبعی روزآمد و جامع برای استادان، پژوهشگران، دانشجویان، نمایه سازان و کتابداران در حوزه «نمایه سازی» و «چکیده نویسی»، مباحث این دو حوزه که از مهمترین فعالیت های سازماندهی و بازنمایی اطلاعات اند تحلیل و بررسی شوند. بدین منظور، پس از تشریح کلیات مرتبط با نمایه و نمایه سازی، به اثرگذاری فناوری بر نمایه و مباحث مرتبط نظیر نمایه سازی ماشینی، نرمافزارهای نمایه سازی، نمایه سازی در محیط وب، نمایه سازی مردمی و ابزارهای نوین مانند هستی شناسی ها و همچنین چکیده نویسی و انواع چکیده از جنبه های مختلف پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:
نمایه سازی، چکیده نویسی، سازماندهی اطلاعات, نمایه سازی, چکیده نویسی, سازماندهی اطلاعات