عنوان : اکولوژی عمومی؛ درسنامه آزمایشگاهی

منصور مصداقی(نویسنده اصلی) , سارا هوشمند موید(نویسنده اصلی) , محمد فرزام (ویراستار علمی), مصطفی قندهاری (ویراستار ادبی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۸
چکیده:

کتاب ((اکولوژی عمومی؛ درسنامة آزمایشگاهی )) دستاوردی است ژرف در امر پژوهش که دربردارندة ویژگی‌‌های زیر است: با ارائة تمرین‌های آزمایشگاهی و میدانی بوم‌شناسی، دانشجویان و محققان را در امر تحقیق یاری می‌‌دهد؛ • هر تمرین با ارائة نظریه‌های اکولوژیک موضوع تحقیق شروع می‌شود و ضمن تشریح فرایندهای گام به گام، نتایج و پرسش‌های پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق را دنبال می‌کند؛ تمرین‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که انجام هرکدام توسط دانشجویان با راهنمایی استادان در یک نیمسال تحصیلی قابل اجرا و ارائه است؛ موضوع‌های ارائه ‌شده در این درسنامه برای تدریس درس روش تحقیق در دانشکده‌های علوم، منابع طبیعی و محیط زیست کاملاً مفید و قابل استفاده است؛ مراجع هر تمرین همراه با سایت‌های پژوهشی مرتبط با آن در پایان هر تحقیق معرفی شده‌اند.

کلمات کلیدی:
بوم‌شناسی -- درسنامه‌های آزمایشگاهی, بوم‌شناسی -- درسنامه‌های آزمایشگاهی