عنوان : مسئولیت مدنی و نظام جبران خسارت در حوادث رانندگی

محمد عابدی (نویسنده اصلی), محمدتقی نادی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۹
ناشر: شرکت سهامی انتشار
چکیده:

امروزه مسئولیت مدنی با بیمه مسئولیت ارتباط وثیقی یافته است. بیمه های مسئولیت در آسان کردن و قطعی ‏بودن جبران خسارت تأثیر مثبت داشته است؛ در همان حال، بیمه های مسئولیت در کاهش احتیاط و مراقبت ‏رانندگان تأثیر منفی داشته و بالا رفتن نرخ بیمه رانندگان خطرناک و تعیین جریمه های سنگین برای تخلفات ‏مهم ضروری شده است. در حوادث رانندگی در تمام نظام های حقوقی تصور مسئولیت مدنی بدون بیمه ‏مسئولیت دشوار است و نه تنها بیمه مسئولیت دارنده و راننده اجباری شده است بلکه قلمرو بیمه به جبران ‏خسارات بدنی راننده مقصر حادثه نیز توسعه یافته و در قالب بیمه حوادث تحت پوشش قرار می گیرد. ‏اهمیت زیان های بدنی و تبعات اجتماعی و اقتصادی و وظیفه دولت در تأمین رفاه و خیر اجتماعی و حرمت ‏خون و جسم انسان موجب شده دولت ها با تأسیس صندوق های حمایتی مانند صندوق تأمین خسارات بدنی ‏به کمک زیاندیدگان بشتابند و بخشی از بار سنگین جبران خسارت را از دوش بیمه گران بردارند. ‏ در زمینه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و بیمه مسئولیت کتب متعددی به نگارش درآمده که ارزشمندی ‏برخی از آن ها به لحاظ تقدم فضل نویسندگان و فضل تقدم نگارش آن پوشیده نیست. کتب استادان مرحوم ‏دکتر کاتوزیان و آقای دکتر ایزانلو(بیمه مسئولیت مدنی) و حقوق بیمه و مسئولیت مدنی نوشته آقای دکتر ‏خدابخشی از جملۀ این نوشته هاست. اما دلایل و انگیزه های تألیف کتاب حاضر عبارتست از:‏ ‏1-‏ تدریس چند دوره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی در دوره کارشناسی ارشد حقوق ‏خصوصی در درس مسئولیت مدنی و مدیریت تعداد زیادی از پرونده های مربوط به حوادث رانندگی ‏و گاه وکالت مستقیم در پرونده ها موجب شده است نویسنده از تجربه های عملی مبتنی بر مبانی ‏نظری برخوردار شود. انتقال این تجربه ها و رویه ها هدف نخستین بود.‏ ‏2-‏ دانش حقوق که داعیۀ عدالت گستری و پی ریزی نظم در جامعه را دارد، بدون اندیشه های نظری و تجربه های ‏عملی به کمال نمی رسد. حقوق ترکیبی از علم و فن است. در این کتاب تلاش شده رویه های قضایی، ‏نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه، قوانین خاص و مرتبط و اندیشه های حقوقی به کار گرفته شود ‏و اثری علمی- کاربردی به جامعه حقوقی ایران تقدیم شود.‏ ‏3-‏ حوادث رانندگی در همان حال که ممکن است مسئولیت راننده و سایر اشخاص را موجب شود، به ‏جهت بیمه اجباری مسئولیت و تحمیل تکلیف قانونی جبران خسارت بر بیمه گران و نیز صندوق ‏تأمین خسارات بدنی به حقوق بیمه و طرح های مکمل بیمه وابسته شده است. جدایی مسئولیت مدنی ‏از بیمه مسئولیت، بیمه حوادث راننده و حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی امکان پذیر ‏نیست. در عین حال، این دو یکی نیستند و بیمه و صندوق نسبت به مسئولیت مدنی جنبه تبعی ‏دارند. به همین لحاظ در بخش نخست کتاب به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و در ‏بخش دوم به نظام جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی پرداخته ایم.‏ ‏4-‏ قسمت عمده حوادث رانندگی مربوط به زیان دیدن راننده مسبب حادثه و عابران پیاده است که به ‏ویژه در سال های اخیر مورد حمایت خاص مقنن قرار گرفته اند و جبران خسارات بدنی آنان از طریق ‏بیمه و یا صندوق تأمین خسارات بدنی پیش بینی شده است. بررسی تفصیلی و مبتنی بر رویه قضایی ‏این دو موضوع، جایگاه ویژه ای در کتاب حاضر دارد.‏

کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی، بیمه ثالث، بیمه حوادث،صندوق تامین خسارات بدنی، حوادث رانندگی, مسئولیت مدنی, بیمه ثالث, بیمه حوادث, صندوق تامین خسارات بدنی, حوادث رانندگی