عنوان : مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی), محمد صادق طلوع برکاتی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۵
ناشر: شورای اجتماعی کشور؛ پژوهشکدە مطالعات فرهنگی و اجتم
چکیده:
کلمات کلیدی:
,