عنوان : برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

محمدمهدی فراحی (نویسنده اصلی), سیده نرگس راهنما (نویسنده اصلی), مجید دامن پاک (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۹
ناشر: شرکت چاپ و انتشارات بازرگانی
چکیده:
کلمات کلیدی:
,