عنوان : رفتار حرکتی ارتباط ذهن با بدن برای عملکرد بهینه

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی), روح لله طالبی کهنگی (نویسنده اصلی), مژگان پیری(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۹
چکیده:
کلمات کلیدی:
,