عنوان : آناتومی شنا

فاطمه علیرضائی نقندر (نویسنده اصلی), حیدر صادقی(نویسنده اصلی) , سپیده لطیفی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۷
ناشر: حتمی
چکیده:
کلمات کلیدی:
,