عنوان : مدیریت پرورش ماهیان آبهای شیرین

سعید زاهدی (نویسنده اصلی), مهدی ناظم نیا(نویسنده اصلی) , سعید زاهدی (نویسنده اصلی), مصطفی رحیمی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج
چکیده:
کلمات کلیدی:
,