عنوان : تمرینات کلیستینیک

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی), مجید کرمی زاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۹
ناشر: نی نگار
چکیده:
کلمات کلیدی:
,