عنوان : اندیشه های فقهی - سیاسی امام خمینی

محمدجواد عنایتی راد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۷۷
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری
چکیده:
کلمات کلیدی:
,