عنوان : فناوری و نوآوری در ورزش

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), مسعود آقایی (نویسنده اصلی), بهادر عزیزی (نویسنده اصلی), زهرا نعیم آبادی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۹
ناشر: نشر شمال پایدار
چکیده:
کلمات کلیدی:
,