عنوان : تامین منابع مالی در ورزش

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), فرشته ادیب روشن(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۹
ناشر: نشر هورمزد
چکیده:
کلمات کلیدی:
,