عنوان : اصول ایمنی آزمایشگاهی و زیست محیطی

رضا ولی زاده (نویسنده اصلی), موسی وطن دوست (نویسنده اصلی), ابوالقاسم گلیان (ویراستار علمی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۹
چکیده:
کلمات کلیدی:
,