عنوان : مطالعات برنامه امایش سرزمین : استان خراسان رضوی

محمدرحیم رهنماء (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۹
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:
کلمات کلیدی:
,