عنوان : معرفی برند در ورزش - فصل نهم

جواد غلامیان (نویسنده اصلی), نوشین بنار(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۸
ناشر: دانشگاه بین المللی امام رضا ع
چکیده:
کلمات کلیدی:
,