عنوان : بازخوانی روش کانی: رویکردهایی نوین در تحلیل سازه ها

احمد آفتابی ثانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
چکیده:
کلمات کلیدی:
,