عنوان : مختصر اندر علم طب

مصطفی گوهری فخرآباد (نویسنده اصلی), محبوبه فرخنده زاده (نویسنده اصلی), مهدی یار علامی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۹
ناشر: سفیر اردهال
چکیده:
کلمات کلیدی:
,