عنوان : اجرا و اندازه گیری و آزمون های تربیت بدنی

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), آرش محمدی (نویسنده اصلی), ندا بدری(نویسنده اصلی) , غلام رسول محمدرحیمی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۹
ناشر: انتشارت بیهق سبزوار
چکیده:
کلمات کلیدی:
,