عنوان : نظریه مبنایی (داده بنیاد) کمی

فخرالسادات طباطبائیان نیم آورد (نویسنده اصلی), مریم سپیانی(نویسنده اصلی) , زهره اسماعیل بیگی ماهانی(نویسنده اصلی) , فرید گنجی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۹
ناشر: انتشارات نوروزی
چکیده:
کلمات کلیدی:
,